Algemene gebruiksvoorwaarden (Website)

Inleiding

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna ‘ AGV’) regelen alle betrekkingen tussen de site met URL www.h2oathome.be (hierna de ‘ Site ‘), die wordt geëxploiteerd door de onderneming H2O at Home, ingeschreven in het handelsregister van Lille Metropool onder nummer 414 718 775, met een kapitaal van 40.000 euro, statutair gevestigd te Hallennes-lez-Haubourdin, 8 rue de la Source, 59320, Frankrijk (hierna (‘ H2O at Home ‘) en elke gebruiker van de Site (hierna ‘de Gebruiker’).

 

De verwijzing naar H2O at Home omvat de onderneming H2O at Home en haar moedermaatschappij en dochterondernemingen.

 

In het kader van deze voorwaarden, omvat het begrip ”Gebruik” alle operaties die de Gebruiker verricht bij het bezoeken van de Site (verbinding, browsen, account aanmaken, contact, bestelling et cetera).

 

Het gebruik van de Site is uitsluitend voorbehouden aan Gebruikers in de hoedanigheid van particulier, met een normaal gebruikspatroon van de Site. Ongeoorloofd gebruik van of toegang tot de Site is streng verboden aan natuurlijke personen of rechtspersonen die de Site voor beroepsdoeleinden gebruiken of in het kader van een bijkomstige beroepsactiviteit.

Het gebruik van de Site impliceert dat de Gebruiker deze AGV onvoorwaardelijk aanvaardt. Deze AGV kunnen worden gewijzigd. Partijen komen bijgevolg overeen dat de voorwaarden die gelden voor de Site van toepassing zijn op het moment dat de Site wordt gebruikt.

 

Deze AGV zijn geen algemene verkoopvoorwaarden.

De Site biedt de Gebruiker de volgende mogelijkheden:

– Kennismaken met H2O at Home en diens activiteit;

– Ontdekken van de door H2O at Home aangeboden producten en diensten;

– Een consulent(e) van H2O at Home vinden;

– Aankopen doen volgens de bepalingen die worden beschreven in de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Site;

– Contact opnemen met H2O at Home om productinformatie op te vragen, een workshop organiseren, deelnemen aan een workshop, consulent(e) worden, een kwaliteitsprobleem melden, een retourzending aanvragen.

De lijst met mogelijke functionaliteiten wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. H2O at Home behoudt zich het recht voor om, zonder instemming van de Gebruiker, functies tijdelijk of definitief toe te voegen of te verwijderen.

Een account aanmaken:

De Gebruiker kan een account aanmaken zonder aankopen te doen. Hij zal alleen worden gevraagd zijn e-mailadres en een wachtwoord in te voeren. Alleen meerderjarige Gebruikers kunnen een account aanmaken.

De Gebruiker kan weigeren deze gegevens in te vullen, maar in dit geval heeft hij geen toegang tot de service om een klantaccount aan te maken.

De Gebruiker kan zijn naam en voornaam invoeren in ”mijn gegevens” en zijn lever- en factuuradressen in ”adressen’.

Voor wat betreft alle rechten waarover de Gebruiker beschikt ten aanzien van de door hem verstrekte persoonsgegevens, verwijzen wij naar de Algemene Verkoopvoorwaarden.

Om producten van H2O at Home te kopen, moet de Gebruiker een klantaccount aanmaken en zijn e-mailadres verstrekken.

Krachtens de bepalingen van de gewijzigde Wet ter bevordering van het vertrouwen in de digitale economie (LCEN) van 6 augustus 2004, beschikt H2O at Home over een wettelijke plicht deze identificatiegegevens te verzamelen en bewaren.

De Gebruiker verbindt zich ertoe juiste en volledige gegevens te verstrekken over zijn identiteit en weerhoudt zich ervan de identiteit van een ander aan te nemen. Indien deze bepaling niet wordt nageleefd, behoudt de Site zich het recht voor de account niet te bevestigen, opheffen of verwijderen.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord), die hem in staat stellen zijn account te gebruiken. Elk gebruik van de account door middel van de persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord, wordt verondersteld tot stand te zijn gebracht door de Gebruiker of een door de Gebruiker bevoegd verklaarde derde, tot aan de des activering van zijn/haar account.

Als een pagina bij het surfen op de Site niet goed wordt weergegeven of een link veroudert lijkt te zijn, is het goed om te weten dat de Site is geoptimaliseerd voor de volgende browsers: Internet Explorer en Firefox

Tijdens de navigatie op de Site kunnen pop-upvensters opengaan. De internetgebruiker moet controleren of hij/zij het opengaan van deze vensters niet heeft geblokkeerd, waardoor hij/zij functionaliteiten van de Site verliest.

De Site maakt gebruik van cookies die zijn bedoeld om het passeren van de Gebruiker op de Site te melden. De gegevens in verband met het bezoek van de Gebruiker worden uitsluitend opgeslagen om de totstandbrenging van zijn bestelling mogelijk te maken.

Deze diagnostische verwerkingen maken het mogelijk de Site te verbeteren en beter in te spelen op de behoeften van de Gebruiker. In geen geval worden zij overgedragen aan derden. Wij wijzen erop dat de browser van de Gebruiker is voorzien van functionaliteiten die hem in staat stellen de registratie van cookies te weigeren, op voorhand te worden geïnformeerd alvorens de cookies te accepteren, of ze te verwijderen. Een cookie is een klein tekstbestand dat door talrijke Internetsites op de computer van de Gebruiker wordt geregistreerd, terwijl laatstgenoemde de sites bezoekt. De cookie bevat doorgaans een identificatienummer of een code die de onderneming, waaraan de site toebehoort, als enige in staat stelt de Gebruiker te herkennen wanneer hij terugkeert naar haar site, en maakt het ook mogelijk gegevens te verzamelen over het gebruik dat de Gebruiker maakt van de Internetsite van de onderneming. Voor meer informatie over cookies, wordt aanbevolen een bezoek te brengen aan de Internetsite van CNIL: www.cnil.fr

De functie Javascript moet eveneens zijn geactiveerd in de browser van de Gebruiker. Voor meer informatie over cookies, wordt aanbevolen een bezoek te brengen aan de Internetsite van CNIL: www.cnil.fr Voor meer informatie over dit onderwerp, kan de Gebruiker de helpfunctie van zijn browser raadplegen.

Om het comfort te optimaliseren, geniet de schermresolutie 1280x748px en de kleurkwaliteit in miljoenen kleuren de voorkeur. Let op: de kleuren van computerschermen variëren naargelang de instellingen (helderheid, contrast) en het schermtype (lcd, beeldschermdiagonaal, etc.).

Het geniet de voorkeur het tijdelijk geheugen van de browser regelmatig te legen om de weergave van pagina’s te optimaliseren (ctrl+R)

Hiertoe moet de Gebruiker zich naar de opties of voorkeuren van zijn browser begeven en de geschiedenis wissen.

De volgende gebruiksgegevens worden op de Site verzameld:

 

Verbinding

Zodra de Gebruiker verbinding maakt met de Site, registreert deze met name zijn verbindings- en gebruiksgegevens.

 

Betaling

Zoals hierboven vermeld, registreert de Site bij het betalen van de producten die op de Site worden aangeboden geen financiële gegevens met betrekking tot de bankrekening of creditcard van de Klant; deze service wordt geleverd door onze financiële partner.

 

Gebruik van gebruikersgegevens

Het doel van de verzamelde gebruikersgegevens bestaat eruit de diensten van de Site ter beschikking te stellen en te verbeteren, en om een veilige omgeving in stand te houden. Meer specifiek zijn de toepassingen als volgt:

– toegang tot en bezoek van de Site door de gebruiker;

– beheer van de werking en optimalisatie van de Site;

– organisatie van de gebruiksvoorwaarden van de Betaaldiensten;

– verificatie, identificatie en authenticatie van door de gebruiker verzonden gegevens;

– implementatie van gebruikersondersteuning;

– preventie en detectie van fraude, malware (kwaadaardige software en schadelijke programmatuur) en beheer van beveiligingsincidenten;

– beheer van mogelijke geschillen;

Het gegeven dat één van beide partijen de toepassing van enig beding van deze AGV niet permanent of tijdelijk heeft afgedwongen, kan in geen geval worden beschouwd als afstand doening van het genoemde beding.

Deze AGV zijn onderhevig aan Frans recht. Elk geschil met betrekking tot de uitvoering van deze AGV behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken.

Bij het invullen van een vragenlijst wordt de internetgebruiker erop gewezen dat alle met een asterisk gemarkeerde vragen verplicht zijn om het verzoek te kunnen verwerken, zoniet kan het niet worden verwerkt. De overige vragen zijn niet noodzakelijk om de aanvraag te verwerken, maar stellen het bedrijf in staat om, indien nodig en met inachtneming van zijn wettelijke verplichtingen, de internetgebruiker commerciële informatie en reclameaanbiedingen toe te sturen die beter op zijn/haar smaak zijn afgestemd. Indien de internetgebruiker te kennen heeft gegeven e-mails en/of Sms-berichten te willen ontvangen, bevat elk bericht een link waarmee de internetgebruiker zich kan afmelden voor commerciële uitzendingen van H2O at Home.

Klantgegevens worden niet overgedragen naar een andere Staat dan een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. De Klant heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verstrekken van zijn persoonlijke gegevens, evenals een recht op toegang, rectificatie en, behoudens de ter zake geldende wettelijke bepalingen, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid en verwijdering van gegevens die op hem betrekking hebben, door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke , onder vermelding van zijn naam, voornaam, adres en het bijvoegen van een leesbare dubbelzijdige kopie van een geldig officieel identiteitsbewijs:

 

– per post: H2O AT HOME, 8 rue de la Source, 59320 Hallennes-lez-Haubourdin – Frankrijk

– via e-mail: donneespersonnelles@h2oathome.com.

 

De Klant heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de H2O at Home-functionaris voor gegevensbescherming op het adres: dpo@h2oathome.com of bij de openbare gegevensbeschermingsautoriteit.

De gegevens van de Klant worden alleen doorgegeven aan H2O at Home-serviceproviders en alleen voor de behoeften van zijn eigen klantrelatie-activiteit en zijn eigen commerciële her-exploitatie (het distributienetwerk van het bedrijf inclusief zijn adviseurs naar keuze, werknemers en dienstverleners van het verantwoordelijke bedrijf bijvoorbeeld voor de uitvoering van diensten en bestellingen voor hun beheer, uitvoering, verwerking en betaling.), of indien van toepassing op de administratie in het kader van de wettelijke, administratieve of gerechtelijke verplichtingen van het bedrijf of ten slotte als de Website of H2O at Home betrokken is bij een fusie, overname, overdracht van activa of faillissementsprocedures, en daarom verplicht zou zijn om alle of een deel van zijn activa, inclusief persoonsgegevens, over te dragen of te delen.

De duur van het gebruik van persoonsgegevens van consumenten door H2O at Home is vastgesteld op 36 maanden vanaf de datum van de laatste aankoop van de Klant of van zijn laatste contact met H2O at Home als dit later is.

Daarnaast, en om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, gaat het bedrijf over tot de veilige archivering van deze gegevens, die niet langer worden gebruikt in het kader van klantenrelaties of commercieel hergebruik.

Daarnaast, en om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, gaat het bedrijf over tot de veilige archivering van deze gegevens, die niet langer worden gebruikt in het kader van klantenrelaties of commercieel hergebruik; en dit voor een periode van zes jaar.

Aan het einde van deze periode, en tenzij er niet aan alle voorschriften is voldaan (met name vanwege een lopend gerechtelijk of administratief geschil), worden deze gegevens permanent verwijderd.

 

Verzet tegen telefonische prospectie in Frankrijk

Overeenkomstig artikel L. 223-1 van de Franse consumentenwet kan de Klant of Internetgebruiker met een Frans telefoonummer die niet telefonisch wenst te worden benaderd, kan hij/zij zich gratis inschrijven op een lijst tegen telefonische prospectie.

 

Verzet tegen telefonische prospectie in België

Overeenkomstig artikel VI. 111 van het Belgische Wetboek van Economische Zaken kan de Klant of Internetgebruiker met een Belgisch telefoonnummer die niet wenst deel te nemen aan direct marketing per telefoon, dit gratis meedelen aan zijn telefoonoperator of zich inschrijven op een verzetlijst voor telefonische klantenwe ving die wordt beheerd door een erkende vereniging.